آدرس ما

شناسنامه
مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان
مدیر و سردبیر: مهدی بازرگانی
ویراستار ارشد: زهرا زارع

خوشنویسی لوگوی دیلمان: رضا اسمعیل دوست جلالی
طرح روی جلد: بهرنگ جدی
گرافیک و صفحه آرایی: مجله دیلمان
طراح سایت: آرش مختاری
• مقالات درج شده در مجله دیلمان تنها آرای نویسندگان می باشد و مجله در برابر این دیدگاه ها مسئولیتی ندارد.
• دیلمان در ویرایش مطالب ارسالی مطابق شیوه نامه خود آزاد است.
• مقالات، نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر برایمان ایمیل کنید:
deylamanmag@gmail.com یا deylamanmag@yahoo.com
برای ارتباط با بخش اشتراک، تبلیغات و توزیع مجله دیلمان با شماره ۰۹۱۷۲۰۵۹۹۶۲ تماس بگیرید.
ارتباط مستقیم با سردبیر: ۰۹۳۵۸۶۹۳۱۳۸ و ایمیل: mehdi.bazargani@gmail.com
آدرس پستی: رشت، گلسار، صندوق پستی: ۱۵۵۳ – ۴۱۶۳۵ شماره تماس: ۳۳۳۲۶۳۷۶ – ۰۱۳

یک پیام برای ما بفرستید

خط تماس ویژه ۳۳۳۲۶۳۷۶ – ۰۱۳